Ad Block Ad Block
本地
2017-04-18 10:00:00

芒果乳酪雪葩

分享:

昕蕎:杯雪葩超級凍啊,我凍到變北極熊啦!

柏濤:但係北極熊唔食芒果㗎。

昕蕎:北極熊食咩㗎?

柏濤:食雪囉,北極冰天雪地,得雪㗎咋。

昕蕎:咁北極啲雪點嚟㗎?

柏朗:我知,個天落雨,跟住好凍就變成雪啦。

昕蕎:哦,所以叫做「雨落雪葩」!

爸B:……

請接受以下私隱政策及免責聲明,以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受